Støtteordningar

Enova og enkelte kommunar tilbyr støtteordningar til energitiltak og el-produksjon. Enovatilskotet er ein støtteordning for private husholdningar. Formålet med ordninga er å gi privatpersonar eit initiativ til å gjennomføre tiltak for å betre bruk av energi i eigen bustad.

Tiltaket må vere starta, gjennomført og betalt av deg som privatperson. Nokre kommunar har støtte til mindre energitiltak som å skifte vindauge eller skifte til rentbrennande omn.

Vi anbefaler å undersøke kva for støtteordningar din kommune eventuelt har. Enova har også fleire støttetilbod til næringslivet som rommer alt frå støtte til innkjøp av elvarebil til nyskapande energi- og klimaløysingar i bygg.

Energirådgivarane vil kunne forklare deg kva for støtteordningar som er relevante for dei energitiltaka du vurderer, anten frå din kommune eller Enova. Les meir om Enovas støtteordningar.

Ønsker du gratis klima- og energirådgivning?